Legal and social-economics changes in New Zealand

red. Mieczysław Sprengel

Abstract (en)

In the modern world, there are few states in isolation. As a rule the geographic distance of these countries has in the past determined such political and economic isolation. Over the years, there has been a definite approximation of such countries to the developed economic world: Australia and New Zealand have tightened their cooperation and approached Asia. Economic integration and common security goals have led countries to change in a social and economic context, as well as in the field of legal provisions. The analysis of changes taking place in countries such as New Zealand is interesting because of the adaptation of experiences for the benefit of other countries. The publication presents this issue, referring to issues related to law, national security, regional policy, tourism development, demographic changes and economic issues in New Zealand. This allows to grasp the already existing legal and socio-economic changes, showing the size of New Zealand's achievements, its development path, at the same time outlining the future prospects.

Abstrakt (pl)

We współczesnym świecie niewiele jest państw funkcjonujących w izolacji, z reguły odległość geograficzna tych państw decydowała w przeszłości o takim odosobnieniu politycznym i gospodarczym. Z upływem lat nastąpiło zdecydowane zbliżenie takich krajów do rozwiniętego świata gospodarczego: Australia wraz z Nową Zelandią zacieśniły współpracę i zbliżyły się do Azji. Integracja gospodarcza i wspólne cele dotyczące bezpieczeństwa sprawiły, że państwa zmieniły się w kontekście społecznym i ekonomicznym, a także w dziedzinie przepisów prawnych. Analiza zmian zachodzących w takich państwach jak Nowa Zelandia jest intersująca z uwagi na adaptację doświadczeń dla dobra innych państw. W publikacji zaprezentowano tę problematykę, odnosząc się do zagadnień z zakresu prawa, bezpieczeństwa narodowego, polityki regionalnej, rozwoju turystyki, zmian demograficznych oraz zagadnień gospodarczych Nowej Zelandii, co pozwala szerzej uchwycić zaistniałe już zmiany prawne i społeczno-ekonomiczne, ukazujące rozmiar dokonań Nowej Zelandii na swojej drodze rozwoju, jednocześnie zakreślając perspektywy na przyszłość.

Dodatkowe informacje

  • Dziedzina: Adam Mickiewicz University Law Books nr 7
  • Typ publikacji: Monografia
  • Termin wydania: -
  • :::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl