Artium Quaestiones XII

Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 8.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2001
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-202X
 • ISBN: 83-232-1179-5
 • Liczba stron: 469
 • Liczba arkuszy wyd.: 29,50
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Spis treści

ROZPRAWY

Stanisław Czekalski, Kallimach i Ojcowie Kościoła. Przyczynek do badań nad genezą artystyczna epitafium Filipa Buonaccorsi

Michał Haake, Jednostka wobec historii. "Portret Generała Henryka Dembińskiego" Henryka Rodakowskiego

Łukasz Kiepuszewski, Fizjologia malowania. Recepcja materii obrazu Cezanne'a

Marta Smolińska-Byczuk, "Papież Leon I przed Attylą wodzem Hunów". Ślad początku

Piotr Piotrowski, Krytyka obrazu. W stronę neoawangardy Europy Środkowej lat sześćdziesiatych

Paweł Leszkowicz, Libidalne alegorie

Marcin Szeląg, Kolekcje muzealne współczesnego malarstwa i rzeźby polskiej. Analiza porównawcza zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Narodowego w Krakowie

PRZEKŁADY

T[imothy] J. Clark, Bóg nie został strącony (Przełożył Stanisław Czekalski)

OMÓWIENIA I RECENZJE

Mariusz Bryl, Uwagi na marginesie ostatniego kongresu niemieckich historyków sztuki "Was war Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert?"

Stanisław Czekalski, Marksizm, modernizm, melancholia

Contents

ARTICLES

Stanisław Czekalski, Kallimach und die Kirchenväter. Ein Beitrag zur Untersuchung künstlerischer Herkunft des Epitaphs uon Philip Buonaccorsi

Michał Haake, The Individual in the Face of History: Portrait of General Henryk Dembiński by Henryk Rodakowski

Łukasz Kiepuszewski, The Physiology of Painting. Reception of the Matter of a Painting by Cézanne

Marta Smolińska-Byczuk, Pope Leo I Before Attila, Commander of the Huns: a Trace of Beginning

Piotr Piotrowski, Critique of the Painting: Towards the Neo-Avant-Garde in Central Europe in the 1960s

Paweł Leszkowicz, Libidinal Allegories

Marcin Szeląg, Museum Collections of Contemporary Polish Painting and Sculpture: A Comparative Analysis of the Collections of the Museum of Art in Łódź, the National Museum in Wrocław, and the National Museum in Cracow

TRANSLATIONS

T[imothy] J. Clark, God Is Not Cast Down (Transl. Stanisław Czekalski)

REVIEWS

Mariusz Bryl, Remarks on the Occasion of the Recent Congress of German Art Historians "Was war Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert?"

Stanisław Czekalski, Marxism, Modernism, Melancholy

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl