Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury. Próba analizy kulturowego funkcjonowania zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej

Written by Krzysztof Moraczewski

Product Details

 • Price: 47.04 zł
  42.34 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): The art of music as a field of culture. An attempt at an analysis of the cultural functioning of Western European artistic music
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Kulturoznawstwo nr 14
 • ISSN: 1733-9103
 • ISBN: 978-83-232175-5-8
 • Liczba stron: 260
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana

Abstrakt (pl)

Książka poświęcona jest problemowi miejsca sztuki muzycznej w kulturze, zagadnieniom stosunku między muzyką a innymi dziedzinami kultury oraz poszukiwaniu specyficznych, decydujących o jej tożsamości, cech zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej. Uwagę autora zajmuje problematyka struktury dzieła muzycznego i miejsca, jakie w muzyce przynależy zjawiskom komunikacyjnym, charakteryzowanym od strony teoretycznej i historycznej. Jednym z głównych wątków rozważań jest też problem przemian kultury muzycznej i ich determinacji. Kontekst badawczy książki stanowi społeczno-regulacyjna koncepcja kultury Jerzego Kmity.

Abstract (en)

This study is devoted to the problems of cultural analysis of Western European artistic music. This has been done on the basis of social-regulation conception of culture of Jerzy Kmita. The author begins his book with the definition of the fundamental concepts in the field of the theory of musical culture and from an attempt at pointing to the basic cultural rules, determining the identity of music as discipline of art. The main part of the book is focused on two issues. First, on the explication of the category of a musical work of art and its structure, and especially on its semantics. In this context a historical typology is presented of the semantic characterisations of music. Another problem is the general cultural and social determinants of transformations of musical culture, thus the problem of the so called ethnomusicology of the cultural change. The book also contains a separate exposition and discussion of the assumptions adopted by the author in the field of the theory of culture

Spis treści

 • Wstęp

 • ROZDZIAŁ I. Kontekst teoretyczny: sztuka w świetle społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury
  • A. Dziedziny kultury symbolicznej
  • B. Praktyka artystyczna i sztuka jako dziedzina kultury symbolicznej
  • C. Dzieło sztuki jako warstwowa struktura humanistyczna i struktura transhistoryczna
  • D. Komunikacja symboliczno-kulturowa - komunikacja artystyczna

 • ROZDZIAŁ II. Przedmiot badań: pojęcie zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej
  • A. Praktyka muzyczna i kultura muzyczna
  • B. Techniczno-muzyczne wyznaczniki zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej
  • C. Estetyczne wyznaczniki ciągłości zachodnioeuropejskiej tradycji muzycznej
  • D. Zachodnioeuropejska muzyka artystyczna: rekapitulacja
  • E. Awangarda wobec tradycji artystycznej muzyki europejskiej
  • F. Problematyczna odbudowa: muzyka postmodernistyczna

 • ROZDZIAŁ III. Muzyczne dzieło sztuki

 • ROZDZIAŁ IV. Sens komunikowany muzycznego dzieła sztuki
  • A. Ekstensywne semantyki wartości estetycznej dzieła muzycznego
   • 1. Ekstensywne semantyki ekspresyjności
    • a. Semantyka autoekspresji
    • b. Semantyka ekspresji planowanej
   • 2. Ekstensywna semantyka analogii
    • a. Analogie lokalne
    • b. Semantyka analogii globalnej
   • 3. Muzyka i znak
  • B. Intensywne semantyki wartości estetycznej dzieła muzycznego
   • 1. Semantyka formy
   • 2. Semantyka wartości artystycznych
  • C. Prosta i złożona wartość estetyczna
  • D. Wartość estetyczna awangardowego i postmodernistycznego dzieła sztuki muzycznej
   • 1. Semantyka wartości estetycznej dzieła metamuzycznego
   • 2. Problem paramuzyki
   • 3. Status semantyczny muzyki postmodernistycznej

 • ROZDZIAŁ V. Historyczna zmienność kultury muzycznej
  • A. Niektóre problemy metodologiczne związane z wyjaśnianiem funkcjonalno-genetycznym
  • B. Determinanty przemian kultury muzycznej
  • C. Współczesne przemiany kultury muzycznej

 • ROZDZIAŁ VI. Uwagi o wartościowaniu muzycznego dzieła sztuki

 • KONKLUZJE

 • NA ZAKOŃCZENIE. Podstawowe pojęcia i ustalenia społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury
  • 1. Determinacja subiektywno-racjonalna i założenie o racjonalności
  • 2. Determinacja funkcjonalna i praktyka społeczna jako struktura funkcjonalna
  • 3. Praktyka społeczna i kultura
  • 4. Sfery kultury

 • Bibliografia

 • The art of music as a field of culture. An attempt at an analysis of the cultural functioning of Western European artistic music - summary

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl