ANNOUNCEMENTS

Autorka w pracy przedstawia proces społecznego wytwarzania kategorii zdrowia, choroby i zaburzeń psychicznych we współczesnym społeczeństwie określany mianem późnej bądź refleksyjnej nowoczesności oraz niespójności stanowiące nieodzowną część owego procesu. Ważnym wątkiem jest tu też próba zrozumienia współczesności przez pryzmat problematyki zdrowia psychicznego. Autorka rekonstruuje proces nadawania znaczeń kategoriom zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego z możliwie wielu punktów widzenia. Badania empiryczne będące podstawą pracy uwzględniają perspektywy aktorów społecznych biorących udział w wyżej wymienionym procesie: są to przedstawiciele społeczeństwa polskiego, osoby mające doświadczenie choroby psychicznej, członkowie ich rodzin oraz osoby pełniące role ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego (psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci). Materiał zaprezentowany w pracy może mieć różnorodne zastosowania, od stricte poznawczych, po pragmatyczne, związane z takimi obszarami, jak: promocja zdrowia i psychoprofilaktyka, edukacja, praca socjalna oraz psychoterapia.

Additional Info

 • Dziedzina Socjologia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka poświęcona jest poszukiwaniu obecności lub braku koncepcji dydaktycznej w sferze rozważań teoretycznych oraz działań praktycznych właściwych szkolnej edukacji polonistycznej i jej roli w inspirowaniu refleksji nad światem współczesnym. Analizowane są w niej związki między rozpoznaniem i diagnozowaniem współczesnych problemów i wyzwań kulturowych, cywilizacyjnych, społecznych, geopolitycznych, a formułowanymi na tej podstawie celami i sposobami kształcenia na lekcjach języka polskiego. Myślenie o otaczającej człowieka rzeczywistości w różnych jej wymiarach jest traktowane w tej pracy jako edukacyjny priorytet, dlatego tak ważną rolę przypisuje się w niej projektowaniu procesu nauczania i uczenia się umożliwiającemu realizację tego priorytetu. W tym celu wykorzystano potencjał tkwiący w interdyscyplinarnym charakterze przedmiotu język polski (czyli odniesieniom m.in. do filozofii, metodologii literaturoznawczych, neurobiologii, medioznawstwa), a szczególną rolę w realizowaniu wyznaczonego zadania przypisuje się współczesnemu reportażowi literackiemu (w tym tekstom Wojciecha Jagielskiego, Wojciecha Tochmana, Małgorzaty Szejnert, Krzysztofa Millera i innych).

Additional Info

 • Dziedzina Filologia Polska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Praca poświęcona jest stosunkowo nowemu dla polskiej kultury prawnej zjawisku, jakim jest wykładnia krajowych tekstów prawnych w zgodzie z prawem unijnym. Przedmiotem pracy jest analiza dorobku polskiej nauki prawa dotyczącej problematyki interpretacji prounijnej, a przede wszystkim orzeczeń TK, SN i NSA, w których odwoływano się do prawa unijnego, a wcześniej wspólnotowego. Celem tej analizy jest próba ustalenia, czy na skutek pojawienia się obowiązku wykładni prounijnej doszło do zmiany w koncepcjach i praktyce dokonywania wykładni prawa w Polsce. Na tej bazie wyciągane są wnioski dotyczące zjawiska wykładni prounijnej, kwestii jej zdefiniowania, czy też określenia czym ona jest, ale także poruszono kwestie praktyczne, jak sposób wykładni prounijnej czy kwestia prawidłowego określenia jej granic. Z tego względu, mimo że praca ma charakter teoretycznoprawny, to w istotny sposób ułatwia rozwiązywanie określonych problemów praktycznych związanych ze stosowaniem prawa unijnego i wykładni prounijnej.

Additional Info

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Celem pracy jest przedstawienie zastosowania komputerowych narzędzi przetwarzania języka do badania zjawisk lingwistycznych na przykładzie normalizacji diachronicznej (czyli automatycznego procesu konwersji tekstu historycznego do jego współczesnego odpowiednika) tekstów polskich,. W pracy opisano program do normalizacji diachronicznej, stworzony jako element zestawu narzędzi przetwarzania języka naturalnego o nazwie PSI-Toolkit. Prezentowane rozwiązanie umożliwia komputerowe przeszukiwanie i przetwarzanie tekstów historycznych: analizowany tekst sprowadza się automatycznie do zmodernizowanej postaci i poddaje działaniu programów wytrenowanych na danych współczesnych.

Additional Info

 • Dziedzina Językoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności w Polsce

Written by red. Katarzyna Kokocińska Jarosław Kola
Monografia dotyczy szeroko pojętej tematyki elektromobilności. Jest odpowiedzią na brak pogłębionych analiz tego zjawiska pomimo, że w założeniach strategicznych dokumentów prowadzenia polityki rozwoju problematyka paliw alternatywnych stanowi jeden z priorytetów działań państwa. Wśród nich istotną rolę odgrywa elektromobilność, szczególnie w kontekście wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Akt ten wymusza podjęcie określonych działań przez organy państwa i samorządu terytorialnego oraz tworzy ramy prawne dla dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki. Jednocześnie w polskiej literaturze prawniczej zagadnienie to nie jest opisane. Biorąc pod uwagę fakt, że problematyka rozwoju elektromobilności ma charakter interdyscyplinarny, publikacja obejmuje analizę wielu perspektyw zagadnienia z bardzo dużym naciskiem na rozwiązania praktyczne oraz przedstawia wnioski wynikające z wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji publicznej oraz biznesu.

Additional Info

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka jest pierwszym tak obszernym opisem dziejącego się na naszych oczach krystalizowania się pisowni jednego z głównych dialektów arabskich. Dialekt marokański języka arabskiego coraz częściej znajduje zastosowanie w piśmie przy użyciu alfabetu arabskiego. Nie ma on norm pisowni (ortografii), dlatego autorzy stosują własne systemy pisowni, często niekonsekwentnie. Opis bazuje na korpusie obejmującym blisko 2000 stron tekstów literackich wydanych drukiem w latach 1991-2012. Skupia się na kwalitatywnej heterografii wariantywnej, czyli zapisie jednej formy fonetycznej przy użyciu form graficznych, w których użyto różnych grafów (liter). Na podstawie wybranych z korpusu 250 przykładów minimalnych par heterograficznych autor wyróżnia pary grafów będących ze sobą w relacji wariancji różnych typów. Niektóre z tych relacji posłużyły do zaproponowania inwentarza grafemów dialektu marokańskiego. Autor stawia również pytania o zasady rządzące poszczególnymi zapisami oraz o jednostki nieulegające wariancji, czyli kwalitatywne inwarianty graficzne. Praca adresowana jest nie tylko do arabistów, lecz także językoznawców zajmujących się kształtowaniem się pisma dla języków dotychczas tylko mówionych.

Additional Info

 • Dziedzina Językoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


«StartPrev123NextEnd»
Page 1 of 3

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl