ANNOUNCEMENTS

Książka poświęcona jest percepcji samogłosek w języku drugim, trzecim lub obcym. Dotychczas zakładano, że percepcja dźwięków opiera się na asymilacji do kategorii języka pierwszego lub tworzeniu nowych kategorii. W pracy natomiast założono, że znane słuchaczowi pojedyncze cechy fonetyczne i brak reakcji na cechy nieznane też odgrywają ważną rolę w procesie percepcji mowy. W różnorodnych badaniach percepcyjnych przetestowano rozwój percepcji angielskich samogłosek oraz percepcję niderlandzkich i tureckich samogłosek u Polaków uczących się języka angielskiego, francuskiego lub niderlandzkiego na poziomie zaawansowanym. Celem pierwszego badania było sprawdzenie, które cechy samogłosek ułatwiają ich percepcję, a celem drugiego – sprawdzenie, czy i do jakiego stopnia znane z języków obcych kombinacje cech fonetycznych wpływają na percepcję samogłosek. Badania potwierdziły główną rolę kategorii, które działają na zasadzie magnesu, ale udowodniły również rolę i hierarchię pojedynczych cech w percepcji mowy w języku nienatywnym.

Additional Info

 • Dziedzina Filologia Angielska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Obrazy mocne – obrazy słabe. Studia z teorii i historii badań nad sztuką

Written by red. Łukasz Kiepuszewski, Stanisław Czekalski, Mariusz Bryl
Monografia jest zbiorem artykułów polskich historyków sztuki, poświęconych różnym sposobom rozumienia potencjału dzieł i form wizualności. Studia obejmują szeroki materiał historyczny (od nowożytności do współczesności), stwarzając możliwość dokonania istotnych rozróżnień w rozległej sferze obrazów – niezależnie od tego przy pomocy jakich mediów zostały one wygenerowane. Potencjał obrazów jest tu też rozważany jako ich zdolność do narzucenia przekonań i utrwalania przeświadczeń i w tym kontekście istotna jest kwestia sprzężenia zwrotnego między praktykami społecznymi obejmującymi sprawowanie kulturowego autorytetu a technikami obrazowymi. Przedmiotem analizy są również zagadnienia bezpośredniej relacji między obrazem a jego odbiorcami oraz refleksja nad dyskursem językowym o mocy lub słabości obiektów wizualnych.

Additional Info

 • Dziedzina Historia Sztuki
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


W książce przedstawiono porównanie badań postkolonialnych i postzależnościowych, uprawianych przez polskich literaturoznawców, z niemieckim wariantem historyczno- i krytycznoliterackich postcolonial studies. Sąsiedzka perspektywa komparatystyczna służy tu wykorzystaniu polsko-niemieckich kontekstów historii i kultury XX wieku (np. okupacja nazistowska w Polsce; wypędzenia Niemców), które dotąd w toku badań nad postkolonialnością przywołuje się i analizuje w obu krajach w ograniczonym wymiarze. Rozpatrywane są też więc przyczyny powstania tej luki i wskazane potencjalne miejsca styczne obu dyskursów na płaszczyźnie sąsiedzkiej. Zgodnie z międzykulturowym celem badań na drugą część monografii składają się analizy poświęcone dziełom najnowszej literatury niemieckiej, których fabuła problematyzuje doświadczenia II wojny światowej i jej wpływ na teraźniejszość. Chodzi tu o sprawdzenie pojemności i użyteczności kategorii stosowanych w dyskursach postkolonialnych w Polsce i w Niemczech (m.in. ofiara/agresor, lepszy/gorszy). Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w obu dyskursach jest miejsce dla sąsiadów jako subalternów i ich pamięci o XX wieku.

Additional Info

 • Dziedzina Filologia Polska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Monografia jest zbiorem usystematyzowanych rozważań dotyczących wykluczenia społecznego w różnych aspektach występowania zjawiska. Ukazuje multiprzyczynowość i wielowymiarowy charakter problemu, jego znane i nieznane przejawy, skutki polegające na wielopoziomowej, relatywnej deprywacji. Autorzy przeprowadzają czytelnika przez problematykę wykluczenia jednostki i rodziny, wynikającego z przemian społecznych, gospodarczych czy politycznych współczesnego świata. Charakteryzują środowiska funkcjonowania człowieka odpowiedzialne za kreowanie wykluczenia (środowisko szkolne, enklawy biedy), rozważają czynniki generujące ekskluzję społeczną (niepełnosprawność psychiczna, fizyczna, dysfunkcje wynikające z wieku – faktu bycia osobą starszą), powodujące niemożność pełnego uczestnictwa społecznego, brak dostępu do praw społecznych, dóbr publicznych, instytucji jednostek, grup społecznych. W książce poruszono problem wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin. Omówiono kwestie możliwości i barier readaptacji i inkluzji społecznej jednostek posiadających w swej biografii pobyt w instytucji o charakterze totalnym. Autorzy poszczególnych rozdziałów rozważając kwestie wykluczenia i jego przyczyn, opisują działania z zakresu profilaktyki i wsparcia jednostek narażonych na ekskluzję społeczną lub będących już na marginesie życia społecznego.

Additional Info

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Wiosna Juliana Przybosia

Written by red. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik
Monografia ukazuje twórczość Przybosia w nowym świetle i spośród wielu warstw palimpsestu próbuje wskazać te najistotniejsze. Palimpsestowe czytanie Przybosia, którym Edward Balcerzan otwiera tom znajduje swoją kontynuację w kolejnych artykułach. Propozycja interpretacyjna Piotra Michałowskiego, rozważania o powinowactwach ekologii i polityki Aliny Świeściak, obraz przemian dostrzeżonych przez Iwonę Misiak i omówione przez Joannę Grądziel-Wójcik zderzenie obrazów wiosny w wierszach Juliana Przybosia i Julii Fiedorczuk to bogaty wielogłos, otwierający nowe perspektywy odczytywania twórczości autora „Gmachów”. W tomie znalazły się też świadectwa poetyckich interakcji Przybosia, analizy literackich oddziaływań i powiązań. Poetyckie pokrewieństwa z Bogusławem Kiercem omówił Karol Maliszewski. Nad wierszami dla Uty pochylił się Władysław Włoch. Iga Skrzypczak pokazała wpływ Przybosia na pokolenie neolingwistek. Jerzy Borowczyk i Krzysztof Skibski odtworzyli specyficzny dialog poety z przestrzenią. Katarzyna Krzak-Weiss odkryła tajniki projektowania edycji tomu poetyckiego Sponad. Relacje Przybosia z ludźmi kultury i sztuki zapisane w domowym archiwum poety zaprezentowała Agnieszka Kwiatkowska.

Additional Info

 • Dziedzina Filologia Polska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka stanowi pierwszą część z zaplanowanych czterech tomów, które obejmą całość „Dziejów archidiecezji poznańskiej”. Tom pierwszy obejmuje średniowiecze (umownie do ok. 1520 r.). Ponieważ biskupstwo poznańskie było pierwszym biskupstwem na ziemiach polskich, szczególnie obszernie przedstawione zostały jego początki – istotne nie tylko z lokalnego punktu widzenia. Ukazane zostały na szerokim tle początków państwa piastowskiego oraz chrystianizacji. Praca przynosi próbę całkowicie nowego, kompleksowego przedstawienia tych zagadnień, budzących od dawna zawzięte dyskusje. Obszernie omówiony został także upadek biskupstwa oraz jego odbudowa w XI w. W trzeciej najobszerniejszej części przedstawione zostało funkcjonowanie diecezji w średniowieczu, omówione jej terytorium i symbole (z uwzględnieniem kwestii herbu oraz relikwii), pokazana praktyka objazdowych rządów biskupich, zestawiony krytycznie poczet biskupów z biogramami 45 ordynariuszy i próbą ich portretu zbiorowego, a następnie przedstawieni biskupi pomocniczy, konsystorz (sąd biskupi), kapituła katedralna, wikariusze katedralni, dwór biskupi i kancelaria, szkoła, skarbiec, archiwum i biblioteka katedralna. Każdą z tych instytucji ukazano przez pryzmat jej ustroju, ale przede wszystkim obsady kadrowej. W sumie daje to obraz grupy ludzi związanych z katedrą, tworzących trzon lokalnego kościoła i decydujących o jego obliczu. Podsumowaniem są rozważania na temat świadomości i tożsamości diecezjalnej, z tezą o silnym identyfikowaniu biskupstwa poznańskiego z Wielkopolską. Praca zaopatrzona jest w wyczerpujący aparat naukowy, przypisy dokumentujące wywody, bibliografię i indeks. Wartość szczególną posiadają ilustrujące wykład mapy oraz bogaty zestaw ilustracji, w tym liczne reprodukcje pieczęci biskupów poznańskich.

Additional Info

 • Dziedzina Historia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


«StartPrev123456NextEnd»
Page 1 of 6

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl