ANNOUNCEMENTS

Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki

Written by red. Hanna Krauze-Sikorska i Michał Klichowski
Współczesność to czas wymagający głębokiej refleksji nad dzieciństwem. Wymaga ona przede wszystkim podmiotowego spojrzenia na dziecko jako na Osobę wpisaną w historię, kulturę i społeczeństwo. Współczesność obliguje zatem w pewnym sensie do rekonstrukcji Korczakowskich pytań o dziecko i zapytania o to, kim tak naprawdę jest dziecko, jakie są jego prawdziwe cechy, prawdziwe potrzeby, jakie kryją się w nim prawdziwe możliwości? Taka refleksja nad dzieciństwem towarzyszy od wielu lat organizowanym co dwa lata na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu konferencjom z cyklu "Świat małego dziecka" oraz pokonferencyjnym publikacjom o takim samym tytule. Podczas piątej edycji zdecydowano o wydaniu kolejnego "Świata małego dziecka" w formie podręcznika akademickiego, ponieważ wciąż brak takiego typu publikacji na polskim rynku. Oddawany Czytelnikom podręcznik stanowi jedynie zalążek oczekiwanego dzieła i będzie on systematycznie rozwijany.

Additional Info

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Praca z zakresu frazeografii komputerowej poświęcona jest frazemowi – jednostce formulicznej języka. Frazem opisany jest w świetle inżynierii lingwistycznej, koncentrującej się wokół metody automatyzacji rozpoznawania frazemów (w dowolnym tekście) przez sztuczną inteligencję (SI). Frazem rozpatrywany jest na przykładzie konstrukcji werbo-nominalnych (KWN) języka rosyjskiego. W pracy opisywany jest aparat pojęciowy służący do parametryzacji jednostek frazematycznych w surowcu, aplikowanym następnie systemowi SI. Punktem końcowym omawianej ścieżki badawczej jest jednostka unikatowa (wyjściowa) – różniąca się od jednostek surowca. Przykładowo, jeśli jednostką wejściową jest KWN пошёл на работу (z określonym statusem frazematycznym), to system SI jest w stanie wyekstrahować z dowolnego tekstu podobne KWN o podobnym statusie – np. зашёл на дачу, побежали в комнату, давила на психику itd.). Uzyskany efekt – to około 65000 KWN unikatowych. Badaniu poddano określony typ KWN, o konkretnych właściwościach morfoskładniowych (w tym o właściwościach gramatycznych) jego komponentów. Połączone parametry KWN – morfoskładniowy oraz frazematyczny – traktowane są w pracy ze szczególną uwagą.

Additional Info

 • Dziedzina Lingwistyka komputerowa
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka jest zbiorem studiów poświęconych Czesławowi Miłoszowi i ujętych w szerokim, arcyciekawym kontekście komparatystycznym (Johannes Bobrowski, Oskar Miłosz, Mallarmee, Lermontow). Rolf Fieguth, profesor slawistyki we Fryburgu Szwajcarskim i współinicjator komparatystyki fryburskiej, autor powszechnie znanych i cenionych w Polsce książek: „Poezji w fazie krytycznej” i „Rozpierzchłych gałązek” oraz „Gombrowicza z niemiecką gębą” prezentuje tu warsztat wybitnego badacza literaturoznawcy. Zbiór studiów skromnie nazwany marginaliami przynosi wiele nowych odczytań i interpretacji, a także frapujące tropy, zaskakujące podobieństwa rytmiczne i wersyfikacyjne w komparatystycznie ujętych utworach polskiego noblisty. Całość studiów rysuje bogaty, intertekstualny, europejski wymiar poezji Czesława Miłosza.

Additional Info

 • Dziedzina Filologia Polska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Abstrakt (pl)

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych zmian w polskim Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego, dokonanych w 2015 roku, których skutkiem było przekształcenie obowiązku naprawienia szkody w prawie karnym ze środka karnego w kompensacyjny. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być natura tego środka, aby uniknąć kolizji z innymi instytucjami prawa karnego oraz powstawania wątpliwości co do jego stosowania w praktyce. W tym celu niezbędne jest określenie, czy obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym i cywilnym powinny różnić się co do swoich funkcji oraz do jakiego stopnia w procesie karnym możemy korzystać z przepisów prawa cywilnego dotyczących naprawienia szkody. Konkludując, autor stwierdza, że obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym powinien być kompatybilny z przepisami prawa cywilnego dotyczącymi naprawienia szkody i zadośćuczynienia. Im bardziej bowiem obowiązek ten będzie się różnił od swojego odpowiednika w prawie cywilnym, tym trudniejsze będzie korzystanie z tej instytucji przez osoby pokrzywdzone. Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym nie powinien pełnić żadnej innej funkcji (w szczególności penalnej) poza jedną: ułatwieniem uzyskania pokrzywdzonym kompensacji szkodliwych skutków popełnionych przestępstw. Nadawanie obowiązkowi naprawienia szkody w prawie karnym jakichkolwiek innych funkcji, nieuchronnie prowadzi do powstania konfliktu pomiędzy jego cywilnoprawnym charakterem a przypisywanymi mu celami penalnymi.

Abstract (en)

The aim of work is the assessment of changes in polish Criminal code and Code of criminal procedure made in 2015, which effects transformation duty of compensation for damage in criminal law from penal to compensatory measure. The author tries to answer the question, what nature should has the duty of compensation for damage in criminal law to avoid a conflict with other criminal-law institutions and arising practical doubts in its application. For this purpose, is necessary to determine, if compensation for damage in criminal and civil law should differ something to their functions and also to what extent in the course of criminal proceedings can we use provisions of civil law concerning compensation for damage. Conclusion of work is that the duty of compensation for damage in criminal law should be compatible with the rules of civil law concerning adjudication of damages and satisfaction. The more duty of compensation for damage in criminal law will be different from its equivalent in civil law, the harder application of this institution will be for the victims. The duty of compensation for damage in criminal law should not fulfil any other functions (especially penal) except the only one – the facilitation of obtaining compensation for the victims for harmful effects of committed offence. In the opinion of author, attribution of any other functions to this institution, inevitably leads to the rising a conflict between its civil-law character and attributed penal purposes.
 

Additional Info

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Pasja utrwalania, pasja przemijania. O dziennikach pisarek

Written by Agnieszka Czyżak, Beata Przymuszała, Agnieszka Rydz
Monografia zawiera analizę trzech dzienników osobistych kobiet związanych profesjonalnie z literaturą. Omawiane diariusze są tak różne, jak ich autorki: Zofia Nałkowska, Anna Kamieńska, Anna Iwaszkiewiczowa. Pomimo indywidualnego warunkowania pisarstwa osobistego, wszystkie autorki łączy na pewno niezwykle ważna kwestia, powtarzając za Philippe’m Lejeune’m, że wspólna jest im pasja pisania i świadomość upływu czasu. Ustalenia francuskiego teoretyka posłużyły w pracy jako merytoryczna wspólna podstawa analiz, jednak w każdym przypadku dodano indywidualny zestaw inspiracji krytycznych. Dwie pasje – pisanie i przemijanie – to w późnej twórczości wybranych pisarek także poszukiwanie metafizycznych ufundowań egzystencji oraz języka zdolnego oddać emocje towarzyszące zbliżaniu się do kresu.

Additional Info

 • Dziedzina Literaturoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka o języku gwarowym i jego historii, ale także o ludziach – mieszkańcach wsi Komarowo i pobliskich miejscowości, które dzisiaj stanowią część rejonu miadziolskiego obwodu mińskiego. Autorka dokonuje charakterystyki prymarnego kodu językowego, którego rolę pełni gwara białoruska, wraz z uwzględnieniem jej funkcjonowania, podejścia użytkowników do języka komunikacji codziennej oraz ich samoidentyfikacji narodowej. Po przeprowadzeniu badań terenowych w Komarowszczyźnie i analizie materiału stwierdza, że na przestrzeni kilku pokoleń (najstarszego, średniego i młodego) odbywają się zmiany zarówno językowe, jak i tożsamościowe. Publikacja o mowie Komarowszczyzny, która dotychczas nie znajdowała się w centrum zainteresowań badawczych, może być początkiem badań nad mową Miadziolszczyzny – rejonu zróżnicowanego pod względem wyznaniowo-językowym i stanowiącego cenne źródło materiałowe zarówno dla językoznawców, jak historyków, socjologów, antropologów czy innych specjalistów dziedzin humanistycznych.

Additional Info

 • Dziedzina Językoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


«StartPrev1234NextEnd»
Page 1 of 4

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl